Backup CD


ghjdjkjxysq fhvfnehysq rfhrfcghjdjkjxysq fhvbhe.obq ckjqghjdjkjxysq fhnbrekznjhghjdjkjxysq fnnty.fnjhghjdjkjxysq ,fylf;
ghjdjkjxysq drkflsighjdjkjxysq dsdjlghjdjkjxysq udjplmghjdjkjxysq ub,rbq dfkghjdjkjxysq uhj[jn
ghjdjkjxysq lfnxbrghjdjkjxysq ltntrnjhghjdjkjxysq thighjdjkjxysq pfdjlghjdjkjxysq pfvjr
ghjdjkjxysq pjylghjdjkjxysq rfkb,hghjdjkjxysq rfyfnghjdjkjxysq rfnjlghjdjkjxysq rhbjnhjy
ghjdjkjxysq ke,hbrfnjhghjdjkjxysq vfuybnjajyghjdjkjxysq vtnfkkbpfnjhghjdjkjxysq yfuhtdfntkmghjdjkjxysq gfhfvtnhjy
ghjdjkjxysq gthtvtyysq htpbcnjhghjdjkjxysq gjldtcghjdjkjxysq gjntywbjvtnhghjdjkjxysq ghbgjqghjdjkjxysq ghbcfljxysq vfnthbfk
ghjdjkjxysq ghjdjlybr rfntnthfghjdjkjxysq htuekbhetvsq fnnty.fnjhghjdjkjxysq htpbcnjhghjdjkjxysq cthltxybrghjdjkjxysq crht,jr
ghjdjkjxysq cgecrghjdjkjxysq cnfyghjdjkjxysq cnsrjdjq cjtlbybntkmghjdjkjxysq ntypjlfnxbrghjdjkjxysq ntypjlfnxbr cjghjnbdktybz
ghjdjkjxysq ntypjvtnhghjdjkjxysq nthvjfytvjvtnhghjdjkjxysq nthvjvtnhghjdjkjxysq nhjcghjdjkjxysq egjh
ghjdjkjxysq abkmnhghjdjkjxysq [jvenghjdjkjxysq iktqaghjdjkjxysq ijdghjdjkjxysq inban
ghjdjkjxysq oegghjdjkjxysq zobxysq gjlljyghjdjyznmghjdjhfxbdfybtghjdjhfxbdfybt rjktyxfnjuj dfkf ldbufntkz
ghjdjhfxbdfnmghjdjhfxbdfnmczghjdjhyfz kzueirfghjdjhyjcnmghjdjhysq
ghjdjhysq rtyueheghjdjhjdfnmczghjdjhjdsdfnmczghjdjhjybnmghjdjhjn herjznrb
ghjdjhcndjghjdjhxfnmghjdjcgfkbntkmyjt chtlcndjghjdjcnghjdjwbhjdfyyst hjls
ghjdjwbhjdfyysq dsrblsighjdjwbhjdfnmghjdjwbhjdfnmczghjdjwbhe.ott yfcbkbtghjdjwbhe.ott j,cke;bdfybt
ghjdjwbhe.obqghjdjwbhe.obq afrnjhghjdjotyyfz [kjgxfnj,evf;yfz bpjkzwbzghjdhfnmczghjdzpsdf.ofz gznjxrf
ghjdzkbnmghjdzkbnmczghju.ghjuf,blghjuflfnm
ghjuflsdfnmghjufkbyfghjufvtnfghjufvtnfyubqghjufvysq
ghjufhghjufh rfvths cujhfybzghjufh cdjlfghjufh cntyjr gtxbghjufh aehv
ghjufh aehvsghjufhs njgkbdfghjufcnhbyghjutytpghjutytnbxtcrbq
ghjutybxtcrbq ghbrecghjutybzghjutyjnfghjuthbzghjuthbz dphjcks[
ghjuthbz ufhnbyucfghjutcnfutysghjutcnthjyghjutcnbyghjutcnbys
ghjutcnjutyghjub,ghjub, ,fkrbghjub, ,hecfghjub, d wtynhfkmyjq xfcnb
ghjub, dfkrfghjub, ddth[ghjub, dyenhmghjub, ltnfkbghjub, rhjdkb
ghjub, yfhe;eghjub, jcbghjub, jn lbyfvbxtcrjq yfuheprbghjub, jn hfphsdfghjub, jn cnfnbxtcrjq yfuheprb
ghjub, gkfcnbyrbghjub, gjl ltqcndbtv yfuheprbghjub, gjl yfuheprjqghjub, ghe;bysghjub, genb
ghjub, htkmcfghjub, htccjhsghjub, cnhtksghjub, cnhtks rhfyfghjub, nhfrjdjq ktyns
ghjub, nhjgjgfepsghjub, nhe,jghjdjlfghjub, nhe,sghjub, wtgyjq kbybbghjub,fybt
ghjub,fybt dyenhmghjub,fnmghjub,fnmczghjub,yfz gtlfkmghjub,jvth
ghjukflbnmghjukf;bdfybtghjukf;bdfnmghjukfnsdfybtghjukfnsdfnm
ghjuktnghjukjnbnmghjukjnnblfghjukzltnmghjukzlsdfnm
ghjukzyenmghjuyfnbpvghjuyfnbxtcrbqghjuyfnbxtcrbq ghbrecghjuyfnbz
ghjuyfnmghjuytdfnmghjuytdfnmczghjuytdbnmghjuybdfnm
ghjuybdibqghjuybnmghjuyjpghjuyjp ,jktpybghjuyjp dthjznyjq lj,sxb
ghjuyjp dytpfgys[ bjyjcathys[ djpveotybqghjuyjp djkytybzghjuyjp lkz yfctktybzghjuyjp lkz celj[jlcndfghjuyjp lj,sxb ytanb
ghjuyjp pfvjhjprjdghjuyjp ptvktnhzctybqghjuyjp bpvtytybq jrhe;f.otq chtlsghjuyjp byntycbdyjcnb jnrfpjdghjuyjp yf gjktn
ghjuyjp yf gjcflreghjuyjp jcflrjdghjuyjp gthtdjpjrghjuyjp gthbjljd gj[jkjlfybzghjuyjp gj f'hjlhjve
ghjuyjp gj hfqjyeghjuyjp gjujlsghjuyjp ghjnjyys[ dcgsitrghjuyjp hfpdbnbz nt[ybrbghjuyjp hfcghjcnhfytybz hflbjdjky
ghjuyjp hsyjxyjq rjy].yrnehsghjuyjp c,snfghjuyjp cjkytxyjq frnbdyjcnbghjuyjp cjkytxys[ dcgsitrghjuyjp cjcnjzybz chtls
ghjuyjp cnjrfghjuyjp ajh,ei-gjyb;tybqghjuyjp 'aatrnjd ajh,eifghjuyjpfnjh dtndktybqghjuyjpfnjh yf,jhf rjvfyl
ghjuyjpfnjh cktle.otq cnhjrbghjuyjpbhjdfybtghjuyjpbhjdfybt dtrnjhyjuj ghjwtccfghjuyjpbhjdfybt dtndktybzghjuyjpbhjdfybt dpfbvys[ 'vg
ghjuyjpbhjdfybt ds,hjcjdghjuyjpbhjdfybt utjkjubxtcrjuj hfphtpfghjuyjpbhjdfybt pfghjcjd lfyys[ghjuyjpbhjdfybt bpdktxtybz ytanbghjuyjpbhjdfybt byntycbdyjcnb jnrfpjd
ghjuyjpbhjdfybt rjy].yrnehsghjuyjpbhjdfybt yfdjlytybqghjuyjpbhjdfybt yflt;yjcnbghjuyjpbhjdfybt ytbcghfdyjcntqghjuyjpbhjdfybt ytantufpjyjcyjcnb
ghjuyjpbhjdfybt jctlfybzghjuyjpbhjdfybt jctlfybz gjhjlsghjuyjpbhjdfybt jnrfpfghjuyjpbhjdfybt jnrfpjdghjuyjpbhjdfybt gj fyfkjubb
ghjuyjpbhjdfybt hf,jxb[ [fhfrnthbcnbrghjuyjpbhjdfybt htvjynjghbujlyjcnbghjuyjpbhjdfybt hjcnf yflt;yjcnbghjuyjpbhjdfybt c flfgnfwbtqghjuyjpbhjdfybt cghjcf
ghjuyjpbhjdfybt nt[ybxtcrjuj cjcnjzybzghjuyjpbhjdfybt nt[ybxtcrjq jceotcndbvjcnbghjuyjpbhjdfybt njdfhyjuj hsyrfghjuyjpbhjdfybt nhfabrfghjuyjpbhjdfybt [fhfrnthbcnbr ,tpjnrfpyjcnb
ghjuyjpbhjdfybt [fhfrnthbcnbr yflt;yjcnbghjuyjpbhjdfybt 'rcgkefnfwbjyys[ [fhfrnthbcnbrghjuyjpbhjdfyyfz yflt;yjcnmghjuyjpbhjdfnmghjuyjpbhetvfz lbcgthcbz
ghjuyjpbhetvfz ljkujdtxyjcnmghjuyjpbhetvfz byntycbdyjcnm jnrfpjdghjuyjpbhetvfz rjfkbwbzghjuyjpbhetvfz yflt;yjcnmghjuyjpbhetvfz ytbcghfdyjcnm
ghjuyjpbhetvfz gjujlfghjuyjpbhetvfz gjcktljdfntkmyjcnmghjuyjpbhetvfz chtlyzz ljkujdtxyjcnmghjuyjpbhetvfz cntgtym pfgjkytybzghjuyjpbhetvjt pyfxtybt
ghjuyjpbhetvjt gjdtltybt rjkktrnjhfghjuyjpbhetvjt hfpdbnbtghjuyjpbhetvjt hfcghtltktybtghjuyjpbhetvjt htitybtghjuyjpbhetvjt cjghjnbdktybt pfuke,ktyb.
ghjuyjpbhetvst gjnthbghjuyjpbhetvst hf,jxbt [fhfrnthbcnbrbghjuyjpbhetvsqghjuyjpbhetvsq dtnthghjuyjpbhetvsq jnrfp
ghjuyjpbhetvsq ghjwtccghjuyjpbhetvsq htpekmnfnghjuyjpbhetvsq htcehc cnjqrjcnbghjuyjpbhetvsq hjcn yflt;yjcnbghjuyjpbhetvsq chtlybq htcehc
ghjuyjpbhetvsq chjr cke;,sghjuyjpbhetvsq afrnjhghjuyjpbhe.ofz ltrjydjk.wbzghjuyjpbhe.ofz vjltkmghjuyjpbhe.ofz gjcktljdfntkmyjcnm
ghjuyjpbhe.ofz cbkfghjuyjpbhe.ofz cgjcj,yjcnmghjuyjpbhe.ofz aeyrwbzghjuyjpbhe.ott ,ehtybtghjuyjpbhe.ott ecnhjqcndj
ghjuyjpbhe.obqghjuyjpbhe.obq byntkktrnghjuyjpbhe.obq gfhfvtnhghjuyjpbhe.obq hfcxtnghjuyjpbhe.obq xkty
ghjuyjpbcnghjuyjpyfz uke,byfghjuyjpyfz lbfuyjcnbxtcrfz cbcntvfghjuyjpyfz pfuke,kztvjcnm cdfbghjuyjpyfz byajhvfwbz
ghjuyjpyfz jwtyrfghjuyjpyfz gjnht,yjcnmghjuyjpyfz nggghjuyjpyjt lthtdjghjuyjpyst pfgfcs
ghjuyjpysqghjuyjpysq uhfaghjuyjpysq by;bybhbyughjuyjpysq rjynhjkmghjuyjpysq vjybnjhbyu
ghjuyjcnbrfghjuyjcnbxtcrfz rfhnfghjuyjcnbxtcrfz rhbdfzghjuyjcnbxtcrfz vjltkmghjuyjcnbxtcrbt djpvj;yjcnb
ghjuyjcnbxtcrbt lfyystghjuyjcnbxtcrbt nht,jdfybzghjuyjcnbxtcrbqghjuyjcnbxtcrbq fkujhbnv eghfdktybzghjuyjcnbxtcrbq hfcxtn
ghjuyjcnbxtcrjt pyfxtybtghjuyjcnbxtcrjt bcgjkytybtghjuyjcnbxtcrjt jcvsckbdfybtghjuyjcnbxtcrjt ehfdytybtghjuyenjcnm
ghjuyenmghjuyenmczghjujdfhbdfnmghjujdfhbdfnmczghjujdjhbnm
ghjujdjhbnmczghjujkjlfnmczghjujkjcjdfnmghjujvjnjgbxtcrfz 'rdbdfktynyjcnmghjujy
ghjujy ,evfubghjujy dsxbckbntkmyjq vfibysghjujy rfhtnrbghjujy ktynsghjujy kbcnf
ghjujy vjltkbghjujy vjltkbhe.otq ghjuhfvvsghjujy vjcnfghjujy j,cke;bdf.ob[ ghjuhfvvghjujy ghjuhfvvs
ghjujy c hfcgtxfnrjqghjujy cnhfybwsghjujy cnhjgbkghjujy ntcnfghjujy exfcnrf ktyns
ghjujyrfghjujyysqghjujyznmghjujyznm dyjdm vtnxbrjvghjujyznm djple[
ghjujyznm htpm,e vtnxbrjvghjujyznm htpm,e gkfirjqghjujhfybtghjujhfybt rfyfkfghjujhfybt nd'kf
ghjujhfybt 'rhfyfghjujhfnmghjujhfnm yfcrdjpmghjujhtdifz ghjrkflrfghjujhtdibq
ghjujhtdibq rkfgfyghjujhtnmghjujhrfybtghjujhrfnmghjujhrkjcnm
ghjujhrkjcnm ;bhjdghjujhrksqghjujhrksq drecghjujhrksq pfgf[ghjujhryenm
ghjujhvjyghjujcnbnmghjuhflfwbzghjuhfvvfghjuhfvvf n-uj ehjdyz
ghjuhfvvf fdfhbqyjuj jcnfyjdfghjuhfvvf fdnjvfnbxtcrjuj djccnfyjdktybzghjuhfvvf fyfkbpfghjuhfvvf fyfkbpf ltatrnjdghjuhfvvf fyfkbpf ytbcghfdyjcntq
ghjuhfvvf fyfkbpf c,jtdghjuhfvvf fh[bdbhjdfybzghjuhfvvf fnntcnfwbb ghjlerwbbghjuhfvvf ,tp wbrkjdghjuhfvvf ,tpltatrnyjuj ghjbpdjlcndf
ghjuhfvvf ,tpltatrnys[ gjcnfdjrghjuhfvvf ,tpk.lyjq j,hf,jnrbghjuhfvvf ,jkmijuj j,]tvfghjuhfvvf ,ehtybzghjuhfvvf ,ehjds[ hf,jn
ghjuhfvvf d vfibyyjv rjltghjuhfvvf dfrwbyfwbbghjuhfvvf ddjlfghjuhfvvf ddjlf lfyys[ghjuhfvvf ddjlf rjhhtrwbq
ghjuhfvvf ddjlf-dsdjlfghjuhfvvf dtltybz buhsghjuhfvvf dthbabrfwbbghjuhfvvf dthbabrfwbb egghjuhfvvf dthcnrb
ghjuhfvvf dpkjvfghjuhfvvf dbpefkbpfwbb rjycnherwbqghjuhfvvf drk.xtybz ldbufntkzghjuhfvvf dytctybz bpvtytybqghjuhfvvf djtyyjuj ghjbpdjlcndf
ghjuhfvvf djpdhfnfghjuhfvvf djcghbznbz zpsrfghjuhfvvf djccnfyjdktybzghjuhfvvf djccnfyjdktybz ptvkbghjuhfvvf djccnfyjdktybz byajhvfwbb
ghjuhfvvf ds,jhjxyjuj rjynhjkzghjuhfvvf dsdjlfghjuhfvvf dslth;rb dhtvtybghjuhfvvf dspjdfghjuhfvvf dspjdf lfyys[
ghjuhfvvf dspjdf cegthdbpjhfghjuhfvvf dsrk.xtybzghjuhfvvf dsxbcktybz aeyrwbbghjuhfvvf dszdktybz ytbcghfdyjcntqghjuhfvvf ufpbabrfwbb
ghjuhfvvf ufpjcyf,;tybzghjuhfvvf ufhfynbqyjuj j,cke;bdfybzghjuhfvvf utythfwbb lfyys[ 'ktvtynfghjuhfvvf utjlbgghjuhfvvf utjvtnhbxtcrjuj vjltkbhjdfybz
ghjuhfvvf ukfdyjuj ghjwtccjhfghjuhfvvf ukfdyjq 'dvghjuhfvvf uhfabxtcrjuj dsdjlfghjuhfvvf uhfabxtcrjuj jnj,hf;tybzghjuhfvvf uhfabxtcrjuj ghtlcnfdktybz
ghjuhfvvf lfkmytqib[ vthjghbznbqghjuhfvvf lfnbhjdrbghjuhfvvf ltqcndbqghjuhfvvf ltqcndbq hj,jnfghjuhfvvf lbcnfywbjyyjuj rjynhjkz
ghjuhfvvf lkz dbltjghtptynfwbbghjuhfvvf lkz kjrfkbpfwbb ytbcghfdyjcntqghjuhfvvf lkz vjltkbhjdfybz ghjwtccjd gthtyjcf yf 'dvghjuhfvvf lkz gthcjyfkmyjuj rjvgm.nthfghjuhfvvf lkz ghtptynfwbq
ghjuhfvvf lkz hbcjdfybzghjuhfvvf lkz cjhnbhjdrbghjuhfvvf lkz 'dvghjuhfvvf lkz 'ktrnhjyyjq ghtptynfwbbghjuhfvvf ;bkboyjuj cnhjbntkmcndf
ghjuhfvvf pfdthitybz ghjwtccfghjuhfvvf pfuheprbghjuhfvvf pflfybzghjuhfvvf pflfxbghjuhfvvf pfvtys
ghjuhfvvf pfvtys bycnhevtynjdghjuhfvvf pfgbcbghjuhfvvf pfgecrfghjuhfvvf pthrfkmyjq j,hf,jnrbghjuhfvvf bltynbabrfwbb jib,jr
ghjuhfvvf bpvtytybzghjuhfvvf bpvtytybz cnhernehsghjuhfvvf bpzoyjuj ajhvfnbhjdfybzghjuhfvvf bybwbfkbpfwbbghjuhfvvf bybwbfkbpfwbb zlhf
ghjuhfvvf bynthatqcfghjuhfvvf bcrk.xtybz cnjkryjdtybqghjuhfvvf bcghfdbntkmyjuj djpltqcndbzghjuhfvvf bcghfdktybz jib,jrghjuhfvvf bcgsnfybq
ghjuhfvvf bccktljdfybqghjuhfvvf bccktljdfybz gjhbcnjcnbghjuhfvvf rfktylfhyjuj gkfybhjdfybzghjuhfvvf rfyfkfghjuhfvvf rfgbnfkjdkj;tybq
ghjuhfvvf rfgbnfkmys[ hf,jnghjuhfvvf rfhjnf;ys[ hf,jnghjuhfvvf rfhnbhjdfybzghjuhfvvf rkfccf fghjuhfvvf rjvgktrcys[ bcgsnfybq
ghjuhfvvf rjvgjyjdrb rhbcnfkkfghjuhfvvf rjvgjyjdrb cnhfybwghjuhfvvf rjynhjkzghjuhfvvf rjynhjkz ljgecrjdghjuhfvvf rjynhjkz rfxtcndf
ghjuhfvvf rjynhjkz yflt;yjcnbghjuhfvvf rjynhjkz jib,jrghjuhfvvf rjynhjkz gjcktljdfntkmyjcnbghjuhfvvf rjynhjkz cjdvtcnbvjcnbghjuhfvvf rjyathtywbb
ghjuhfvvf rjyabuehbhjdfybzghjuhfvvf rjjhlbyfnyj-bpvthbntkmyjq vfibysghjuhfvvf rjgbhjdfybzghjuhfvvf rjhhtrwbb jib,jrghjuhfvvf rhtlbnjd
ghjuhfvvf ktnys[ bcgsnfybqghjuhfvvf kbwtypbhjdfybzghjuhfvvf kjubxtcrjuj gthtyjcfghjuhfvvf vfybgekzwbq c gthtvtyysvbghjuhfvvf vfhrtnbyuf
ghjuhfvvf vfhihenbpfwbbghjuhfvvf vfcinf,bhjdfybzghjuhfvvf vfntvfnbxtcrb[ hfcxtnjdghjuhfvvf vfntvfnbxtcrjq vjltkbghjuhfvvf vtnjlf rjytxys[ 'ktvtynjd
ghjuhfvvf vbuhfwbbghjuhfvvf vyjujghj[jlyjuj vjltkbhjdfybzghjuhfvvf vyjujghj[jlyjq cjhnbhjdrbghjuhfvvf vjltkbhjdfybzghjuhfvvf vjltkbhjdfybz pflth;tr
ghjuhfvvf vjltkbhjdfybz ytbcghfdyjcntqghjuhfvvf vjltkbhjdfybz ntcnjdghjuhfvvf vjybnjhfghjuhfvvf yf FORTRANeghjuhfvvf yf PASCALe
ghjuhfvvf yf vfrhjzpsrtghjuhfvvf yf vfibyyjv zpsrtghjuhfvvf yf vt[fyjj,hf,jnreghjuhfvvf yf gthajktyntghjuhfvvf yf c++
ghjuhfvvf yf ikbajdfybtghjuhfvvf yf,k.ltybqghjuhfvvf yfuytnfybz gfhfghjuhfvvf yfpyfxtybz ghbjhbntnjdghjuhfvvf yfqvf
ghjuhfvvf yfrjgktybz pfgfcjdghjuhfvvf yfrjgktybz c,tht;tybqghjuhfvvf yfcnjqrb bycnhevtynfghjuhfvvf yfxfkmyjuj ddjlfghjuhfvvf yfxfkmyjuj gecrf
ghjuhfvvf yfxfkmyjq pfuheprbghjuhfvvf yfxfkmyjq yfcnhjqrbghjuhfvvf yjdjcntqghjuhfvvf yjhvjrjynhjkzghjuhfvvf j,tcgtxtybz ,tpjgfcyjcnb
ghjuhfvvf j,tcgtxtybz rfxtcndfghjuhfvvf j,tcgtxtybz yflt;yjcnbghjuhfvvf j,tcgtxtybz htvjynjghbujlyjcnbghjuhfvvf j,tcgtxtybz c,snfghjuhfvvf j,yfhe;tybz jib,jr
ghjuhfvvf j,jhjyys[ vthjghbznbqghjuhfvvf j,hf,jnrbghjuhfvvf j,hf,jnrb lfyys[ghjuhfvvf j,hf,jnrb lfnghjuhfvvf j,hf,jnrb ltnfktq
ghjuhfvvf j,hf,jnrb pfghjcjdghjuhfvvf j,hf,jnrb jndthcnbzghjuhfvvf j,hf,jnrb jib,rbghjuhfvvf j,hf,jnrb jib,jrghjuhfvvf j,hf,jnrb ghthsdfybq
ghjuhfvvf j,hf,jnrb cjj,otybqghjuhfvvf j,hf,jnrb afqkjdghjuhfvvf j,cke;bdfybzghjuhfvvf j,cke;bdfybz ghthsdfybqghjuhfvvf j,extybz
ghjuhfvvf j,extybz vtytl;vtyneghjuhfvvf j,otuj ghbvtytybzghjuhfvvf j,otcndtyyjq byajhvfwbbghjuhfvvf j,otcndtyys[ hf,jnghjuhfvvf jlyjrhfnyjuj bcgjkmpjdfybz
ghjuhfvvf jlyjghj[jlyjq cjhnbhjdrbghjuhfvvf jgthfnbdyjuj eghfdktybzghjuhfvvf jghjcfghjuhfvvf jgsnyj-rjycnhernjhcrb[ hf,jnghjuhfvvf jn,jhf rthyf
ghjuhfvvf jnrfxrbghjuhfvvf jnrfxrb lfyys[ghjuhfvvf jnkflrbghjuhfvvf jnj,hf;tybzghjuhfvvf jwtyrb
ghjuhfvvf jwtyrb yflt;yjcnbghjuhfvvf jwtyrb gjdht;ltybqghjuhfvvf jwtyrb ghjbpdjlbntkmyjcnbghjuhfvvf jwtyrb htpekmnfnjdghjuhfvvf jwtyrb cnbkz
ghjuhfvvf gthtflhtcfwbbghjuhfvvf gthtlfxghjuhfvvf gthtvtotybq hj,jnfghjuhfvvf gthtvtotybz bycnhevtynfghjuhfvvf gtxfnb
ghjuhfvvf gtxfnb jnxtnjdghjuhfvvf gj,bnjdjuj rjgbhjdfybzghjuhfvvf gjdtltyxtcrjuj vjltkbhjdfybzghjuhfvvf gjdnjhtybzghjuhfvvf gjdsitybz yflt;yjcnb
ghjuhfvvf gjlujnjdrb jnxtnjdghjuhfvvf gjlujnjdrb ntrcnjdghjuhfvvf gjllth;fybz lfdktybzghjuhfvvf gjlrfxrbghjuhfvvf gjlrfxrb lfyys[
ghjuhfvvf gjbcrfghjuhfvvf gjbcrf dbhecjdghjuhfvvf gjbcrf lfyys[ghjuhfvvf gjbcrf ytbcghfdyjcntqghjuhfvvf gjbcrf 'rcnhtvevf
ghjuhfvvf gjktds[ bcgsnfybqghjuhfvvf gjktds[ hf,jnghjuhfvvf gjkmpjdfntkzghjuhfvvf gjjohbntkmyjuj djpyfuhf;ltybzghjuhfvvf gjjohbntkmys[ djpyfuhf;ltybq
ghjuhfvvf gjcktljdfntkmys[ ltqcndbqghjuhfvvf gjcnjgthfwbjyyjuj rjynhjkzghjuhfvvf gjcnhfybxyjuj cxbnsdfybzghjuhfvvf gjcnhtlfrnbhjdfybzghjuhfvvf gjcnhjtybz ntytq
ghjuhfvvf gjcnhjtybz xthnt;tqghjuhfvvf ghtldfhbntkmyjuj htlfrnbhjdfybzghjuhfvvf ghtljndhfotybz ltatrnjdghjuhfvvf ghtj,hfpjdfybzghjuhfvvf ghtj,hfpjdfybz ajhvfnf
ghjuhfvvf ghthsdfybzghjuhfvvf ghbrkflyjuj gfrtnfghjuhfvvf ghjdthrbghjuhfvvf ghjdthrb bynthatqcfghjuhfvvf ghjdthrb hf,jnjcgjcj,yjcnb
ghjuhfvvf ghjuyjpbhjdfybzghjuhfvvf ghjtrnyj-rjycnhernjhcrb[ hf,jnghjuhfvvf ghjbpdjlcndtyyjq ecnfyjdrbghjuhfvvf ghjrfnrbghjuhfvvf ghjcvjnhf
ghjuhfvvf ghjatccbjyfkmyjuj rkfccfghjuhfvvf ghjwtccjhfghjuhfvvf hf,jnghjuhfvvf hfp,btybzghjuhfvvf hfpdtljxys[ hf,jn
ghjuhfvvf hfpdtlsdfntkmys[ hf,jnghjuhfvvf hfpdbnbzghjuhfvvf hfpdbnbz rjhgjhfwbbghjuhfvvf hfpvtotybzghjuhfvvf hfpvtotybz cnf,bkbpfnjhjd
ghjuhfvvf hfphf,jnrbghjuhfvvf hfphf,jnrb vtcnjhj;ltybzghjuhfvvf hfy;bhjdfybz jxthtltqghjuhfvvf hfcrhjzghjuhfvvf hfcgjpyfdfybz
ghjuhfvvf hfcgjpyfdfybz [fhfrnthbcnbrghjuhfvvf hfcghtltktybzghjuhfvvf hfcghtltktybz bvgekmcjdghjuhfvvf hfcghtltktybz htcehcjdghjuhfvvf hfccnfyjdrb gthtyjcjd
ghjuhfvvf hfcxtnf vtnjljv uhfybxys[ 'ktvtynjdghjuhfvvf hfcibhtybzghjuhfvvf htfkbpfwbb 'rcnhfrjlfghjuhfvvf htfkmyjq pflfxbghjuhfvvf htuhtccbdyjuj fyfkbpf
ghjuhfvvf htlfrnbhjdfybz lfyys[ghjuhfvvf htlfrnbhjdfybz ntrcnjdghjuhfvvf htrkfvyj-ghjgfufylbcncrjq ltzntkmyjcnbghjuhfvvf htrjyabuehfwbbghjuhfvvf htcnfhnf
ghjuhfvvf hbcjdfybzghjuhfvvf c vfrhjrjvfylfvbghjuhfvvf c cfvjrjynhjktvghjuhfvvf cfvjlbfuyjcnbrbghjuhfvvf cfvjpfuheprb
ghjuhfvvf cfvjrjynhjkzghjuhfvvf cfghghjuhfvvf cfhf,fylghjuhfvvf c,jhrbghjuhfvvf c,jhrb cbvdjkjd
ghjuhfvvf c,snfghjuhfvvf cdj,jlyjuj ghj[jlfghjuhfvvf ctqcvjhfpdtljxys[ hf,jnghjuhfvvf ctntdjuj j,vtyfghjuhfvvf c;fnbz lfyys[
ghjuhfvvf c;fnbz lbcrfghjuhfvvf cbynfrcbxtcrjuj rjynhjkzghjuhfvvf cbcntvyjuj rjynhjkzghjuhfvvf cbcntvs gjghjuhfvvf ckt;tybz
ghjuhfvvf cvtys rekfxrjdghjuhfvvf cj,snbqyjuj vjltkbhjdfybzghjuhfvvf cjltqcndbzghjuhfvvf cjhnbhjdrbghjuhfvvf cjcnfdktybz ,kjr-c[tv
ghjuhfvvf cjcnfdktybz rjyrjhlfycfghjuhfvvf cj[hfytybz cjcnjzybzghjuhfvvf cj[hfytybz wtgjxrbghjuhfvvf chfdytybzghjuhfvvf cnbvekbhjdfybz
ghjuhfvvf cnbvekbhjdfybz c,tht;tybqghjuhfvvf cnhfybxyjuj cxbnsdfybzghjuhfvvf cnhf[jdfybz ltgjpbnjdghjuhfvvf cnhjbntkmcndfghjuhfvvf cnhernehyjq hfcgtxfnrb
ghjuhfvvf cnsrjdrbghjuhfvvf cxbnsdfybzghjuhfvvf cxbnsdfybz c vbrhjc[tvsghjuhfvvf cxbnsdfybz afqkjdghjuhfvvf nf,kbxys[ dsxbcktybq
ghjuhfvvf nf,kbxys[ hfcxtnjdghjuhfvvf ndthljntkmyjuj vjltkbhjdfybzghjuhfvvf ntcnbhjdfybzghjuhfvvf ntcnbhjdfybz gjghjuhfvvf nt[ybxtcrjuj j,cke;bdfybz
ghjuhfvvf nhfypfrwbbghjuhfvvf nhfyckzwbb nhftrnjhbbghjuhfvvf nhfccbhjdrbghjuhfvvf nhfccbhjdrb gj ds[jlfvghjuhfvvf egkjnytybz lfyys[
ghjuhfvvf egjhzljxtybzghjuhfvvf eghfdktybzghjuhfvvf eghfdktybz pflfybzvbghjuhfvvf eghfdktybz vfybgekznjhjvghjuhfvvf eghfdktybz jnkflrjq
ghjuhfvvf eghfdktybz ghjtrnfvbghjuhfvvf eghfdktybz hj,jnjvghjuhfvvf eghfdktybz ctnm.ghjuhfvvf eghfdktybz cjj,otybzvbghjuhfvvf eghfdktybz ecnhjqcndjv
ghjuhfvvf eghfdktybz afqkfvbghjuhfvvf ecrjhtyyjq j,hf,jnrbghjuhfvvf ecnfyjdrbghjuhfvvf extnfghjuhfvvf abkmnhfwbb
ghjuhfvvf abyfycbhjdfybzghjuhfvvf abyfycjdjq gjvjobghjuhfvvf ajhvfnbhjdfybzghjuhfvvf ajhvfnbhjdfybz ntrcnjdghjuhfvvf ajhvbhjdfybz djghjcjd
ghjuhfvvf ajhvbhjdfybz pfghjcjdghjuhfvvf ajhvbhjdfybz jndtnjdghjuhfvvf ajhvbhjdfybz cktlfghjuhfvvf aeyrwbjyfkmyjuj vjltkbhjdfybzghjuhfvvf aeyrwbjybhjdfybz
ghjuhfvvf aeyrwbjybhjdfybz hj,jnfghjuhfvvf wdtnjltktybzghjuhfvvf wtkjxbcktyys[ dsxbcktybqghjuhfvvf wbrkf htpm,jyfhtpfybzghjuhfvvf wbrkf ahtpthjdfybz
ghjuhfvvf wbahjdjuj vjltkbhjdfybzghjuhfvvf xntybzghjuhfvvf xntybz yjdjcntqghjuhfvvf 'rcgthbvtynfkmys[ hf,jnghjuhfvvf 'rcgkefnfwbjyyjq gjllth;rb
ghjuhfvvf 'ktrnhjyyjq gjxnsghjuhfvvf-futynghjuhfvvf-flvbybcnhfnjhghjuhfvvf-flvbybcnhfnjh lfyys[ghjuhfvvf-flvbybcnhfnjh bynthytn-gjhnfkf
ghjuhfvvf-flvbybcnhfnjh gjhnfkfghjuhfvvf-fcctv,kthghjuhfvvf-utythfnjhghjuhfvvf-utythfnjh nhftrnjhbqghjuhfvvf-uhfajgjcnhjbntkm
ghjuhfvvf-lbcgtnxthghjuhfvvf-lhfqdthghjuhfvvf-lhfqdth nthvbyfkfghjuhfvvf-lhfqdth ecnhjqcndfghjuhfvvf-lhfqdth ibys
ghjuhfvvf-le,kmghjuhfvvf-rjvgjyjdobrghjuhfvvf-rjycekmnfynghjuhfvvf-rjynhhfpdtlxbrghjuhfvvf-rjyabuehfnjh
ghjuhfvvf-vtytl;th [fhfrnthbcnbr j,]trnfghjuhfvvf-vjlekmghjuhfvvf-vjybnjhghjuhfvvf-yfdbufnjhghjuhfvvf-j,jkjxrf
ghjuhfvvf-gfhfpbnghjuhfvvf-gthtdjlxbrghjuhfvvf-gjchtlybrghjuhfvvf-ghbvthghjuhfvvf-hfcgjhzlbntkm
ghjuhfvvf-hfcghtltkbntkmghjuhfvvf-htlfrnjhghjuhfvvf-hj,jnghjuhfvvf-enbkbnfghjuhfvvf-ajhvbhjdfntkm gthtrhtcnys[ ccskjr
ghjuhfvvf-ahfuvtynfnjhghjuhfvvfnjhghjuhfvvfnjh rjvgfrn-lbcrjdghjuhfvvfnjh gpeghjuhfvvfnjh ggpe
ghjuhfvvbhjdfybtghjuhfvvbhjdfybt fkujhbnvjdghjuhfvvbhjdfybt ,tp GOTOghjuhfvvbhjdfybt ,tp wbrkjdghjuhfvvbhjdfybt d ltrfhnjds[ rjjhlbyfnf[
ghjuhfvvbhjdfybt d vfibyys[ rjlf[ghjuhfvvbhjdfybt d ghbhfotybz[ghjuhfvvbhjdfybt d ghzvjeujkmys[ rjjhlbyfnf[ghjuhfvvbhjdfybt dhexye.ghjuhfvvbhjdfybt dsgecrf ghjlerwbb
ghjuhfvvbhjdfybt uhfabxtcrbvb chtlcndfvbghjuhfvvbhjdfybt lde[rjjhlbyfnyjq j,hf,jnrbghjuhfvvbhjdfybt lkz j,sxys[ rjvgm.nthjdghjuhfvvbhjdfybt lkz cegthrjvgm.nthjdghjuhfvvbhjdfybt leub
ghjuhfvvbhjdfybt pflfx eghfdktybzghjuhfvvbhjdfybt rfghjuhfvvbhjdfybt rjynhjkkthfghjuhfvvbhjdfybt rjynehyjq j,hf,jnrbghjuhfvvbhjdfybt rheujds[ gthtvtotybq
ghjuhfvvbhjdfybt kbytqys[ gthtvtotybqghjuhfvvbhjdfybt kjubxtcrb[ dsdjljdghjuhfvvbhjdfybt vfrhjrjvfylghjuhfvvbhjdfybt yf ,fpt ghfdbkghjuhfvvbhjdfybt yf rjvgm.ntht
ghjuhfvvbhjdfybt yf vfrhjzpsrtghjuhfvvbhjdfybt yf ghbvthf[ghjuhfvvbhjdfybt j,yfhe;tybz jnrfpjdghjuhfvvbhjdfybt j,hf,jnrbghjuhfvvbhjdfybt j,hf,jnrb jndthcnbq
ghjuhfvvbhjdfybt j,extybtvghjuhfvvbhjdfybt jgthfnjhjvghjuhfvvbhjdfybt gfhfvtnhjdghjuhfvvbhjdfybt gtht;bufybtv gthtvsxtrghjuhfvvbhjdfybt gthtvtotybq
ghjuhfvvbhjdfybt gjchtlcndjv g'dvghjuhfvvbhjdfybt gznbrjjhlbyfnyjq j,hf,jnrbghjuhfvvbhjdfybt hfcrhfcrbghjuhfvvbhjdfybt hfcgjpyfdfybz j,hfpjdghjuhfvvbhjdfybt hj,jnf j,extybtv
ghjuhfvvbhjdfybt c le,kbhjdfybtvghjuhfvvbhjdfybt cdth[e dybpghjuhfvvbhjdfybt ctntds[ pflfxghjuhfvvbhjdfybt cybpe ddth[ghjuhfvvbhjdfybt cj,cndtyysvb cbkfvb
ghjuhfvvbhjdfybt chtlcndfvb exgeghjuhfvvbhjdfybt cnfyrfghjuhfvvbhjdfybt nfqvthfghjuhfvvbhjdfybt nh[trjjhlbyfnyjq j,hf,jnrbghjuhfvvbhjdfybt e ghjbpdjlcndtyyjuj j,jheljdfybz
ghjuhfvvbhjdfybt e cnfyrfghjuhfvvbhjdfybt eukfghjuhfvvbhjdfybt ahtpthjdfybzghjuhfvvbhjdfybt aeyrwbq cjxktytybqghjuhfvvbhjdfybt wbrkjd
ghjuhfvvbhjdfybt xbckf pdjyrjdghjuhfvvbhjdfybt 'dvghjuhfvvbhjdfybt 'ktrnhjfdnjvfnbrbghjuhfvvbhjdfybt 'ktrnhj'hjpbjyyjuj cnfyrfghjuhfvvbhjdfybt 'ktrnhj'hjpbjyyjq dshtprb
ghjuhfvvbhjdfybt 'ktrnhj'hjpbjyyjq j,hf,jnrbghjuhfvvbhjdfyyfz rkfccbabrfwbzghjuhfvvbhjdfyyjt j,extybtghjuhfvvbhjdfyyst bcgsnfybzghjuhfvvbhjdfyyst hjls
ghjuhfvvbhjdfyysq exfcnjrghjuhfvvbhjdfnmghjuhfvvbhjdfnm ggpeghjuhfvvbhetvfz fggfhfnyfz kjubrfghjuhfvvbhetvfz ,fpf lfyys[
ghjuhfvvbhetvfz ,tpjgfcyjcnmghjuhfvvbhetvfz dtynbkmyfz vfnhbwfghjuhfvvbhetvfz dslth;rf dhtvtybghjuhfvvbhetvfz pflth;rfghjuhfvvbhetvfz pyfrjdfz vfnhbwf
ghjuhfvvbhetvfz pjyf ,tpjgfcyjcnbghjuhfvvbhetvfz buhfghjuhfvvbhetvfz rkfdbfnehfghjuhfvvbhetvfz rkfdbifghjuhfvvbhetvfz rjjhlbyfnf
ghjuhfvvbhetvfz rjjhlbyfnyfz cbcntvfghjuhfvvbhetvfz kjubrfghjuhfvvbhetvfz kjubrf 'ktrnhjfdnjvfnbrbghjuhfvvbhetvfz kjubxtcrfz vfnhbwfghjuhfvvbhetvfz vfnhbwf
ghjuhfvvbhetvfz vfnhbwf cjtlbytybqghjuhfvvbhetvfz vfnhbxyfz kjubrfghjuhfvvbhetvfz vbrhjghjwtccjhyfz ctrwbzghjuhfvvbhetvfz vbrhjghjwtccjhyfz cbcntvfghjuhfvvbhetvfz jcm
ghjuhfvvbhetvfz hflbjcbcntvfghjuhfvvbhetvfz htfrwbzghjuhfvvbhetvfz c,jhrfghjuhfvvbhetvfz cbcntvf xgeghjuhfvvbhetvfz c[tvf cjtlbytybq
ghjuhfvvbhetvfz ecnfdrf juhfybxtybzghjuhfvvbhetvfz ecnfyjdrf ht;bvfghjuhfvvbhetvfz aeyrwbjyfkmyfz rkfdbifghjuhfvvbhetvfz 'ktrnhjfdnjvfnbrfghjuhfvvbhetvjt drk.xtybt
ghjuhfvvbhetvjt dsrk.xtybtghjuhfvvbhetvjt ltqcndbtghjuhfvvbhetvjt peghjuhfvvbhetvjt kjubxtcrjt ecnhjqcndjghjuhfvvbhetvjt vt;cjtlbytybt
ghjuhfvvbhetvjt vbrhjghjwtccjhyjt ecnhjqcndjghjuhfvvbhetvjt jndtnyjt ltqcndbtghjuhfvvbhetvjt gthtvtotybtghjuhfvvbhetvjt gpeghjuhfvvbhetvjt htkt dhtvtyb
ghjuhfvvbhetvjt htitybtghjuhfvvbhetvjt crdjpyjt cjtlbytybtghjuhfvvbhetvjt ecnhjqcndjghjuhfvvbhetvjt ecnhjqcndj eghfdktybzghjuhfvvbhetvjt exge
ghjuhfvvbhetvjcnmghjuhfvvbhetvst cjtlbytybzghjuhfvvbhetvsqghjuhfvvbhetvsq dytiybq bynthatqcghjuhfvvbhetvsq dsrk.xfntkm
ghjuhfvvbhetvsq lfnxbr dhtvtybghjuhfvvbhetvsq ltrflysq htpbcnjhghjuhfvvbhetvsq ltkbntkmghjuhfvvbhetvsq ltkbntkmyj-gjdjhjnysq cnjkghjuhfvvbhetvsq ltibahfnjh flhtcjd
ghjuhfvvbhetvsq pf;bvghjuhfvvbhetvsq pyfrjutythfnjhghjuhfvvbhetvsq bpvthbntkmysq ghb,jhghjuhfvvbhetvsq brv-rjabltrghjuhfvvbhetvsq bynthdfkmysq nfqvth
ghjuhfvvbhetvsq bynthatqcghjuhfvvbhetvsq bynthatqc cnfyrfghjuhfvvbhetvsq bcnjxybr gbnfybzghjuhfvvbhetvsq rfkmrekznjhghjuhfvvbhetvsq rfhlbjcnbvekznjh
ghjuhfvvbhetvsq rjvfyljfggfhfnghjuhfvvbhetvsq rjvfyljfggfhfn cnfyrfghjuhfvvbhetvsq rjytxysq dsrk.xfntkmghjuhfvvbhetvsq rjynhjkkthghjuhfvvbhetvsq rjynhjkkth ddjlf-dsdjlf
ghjuhfvvbhetvsq rjynhjkkth lbcgktzghjuhfvvbhetvsq rjynhjkkth ghthsdfybqghjuhfvvbhetvsq rjynhjkkth cthdjghbdjlfghjuhfvvbhetvsq rjywtynhfnjhghjuhfvvbhetvsq rjabltr
ghjuhfvvbhetvsq kbytqysq evyj;bntkmghjuhfvvbhetvsq kjubxtcrbq rjynhjkkthghjuhfvvbhetvsq k.ytnghjuhfvvbhetvsq vfybgekznjhghjuhfvvbhetvsq vbrhjrjynhjkkth
ghjuhfvvbhetvsq vjlekmghjuhfvvbhetvsq vekmnbgktrcysq ,fyrghjuhfvvbhetvsq vekmnbgktrcjhghjuhfvvbhetvsq jcnfyjdghjuhfvvbhetvsq jxedcndktyysq hj,jn
ghjuhfvvbhetvsq gthtrk.xfntkmghjuhfvvbhetvsq gthbathbqysq bynthatqcghjuhfvvbhetvsq grghjuhfvvbhetvsq gjkmpjdfntktvghjuhfvvbhetvsq gjcnfdobrjv
ghjuhfvvbhetvsq ghb 'rcgkefnfwbbghjuhfvvbhetvsq gekmn leghjuhfvvbhetvsq gentdjq dsrk.xfntkmghjuhfvvbhetvsq htpbcnjhghjuhfvvbhetvsq hj,jn
ghjuhfvvbhetvsq hexyjq bycnhevtynghjuhfvvbhetvsq cbyntpfnjhghjuhfvvbhetvsq cxtnxbrghjuhfvvbhetvsq nfqvthghjuhfvvbhetvsq ntktajy
ghjuhfvvbhetvsq nthvbyfkghjuhfvvbhetvsq nhfycdthcfkmysq abkmnhghjuhfvvbhetvsq egjhghjuhfvvbhetvsq abkmnhghjuhfvvbhetvsq ajnjif,kjyfvb
ghjuhfvvbhetvsq aeyrwbjyfkmysq ,kjrghjuhfvvbhe.ofz cnfywbzghjuhfvvbhe.ott yfghz;tybtghjuhfvvbhe.ott ecnhjqcndjghjuhfvvbhe.obq fkujhbnv
ghjuhfvvbhe.obq bvgekmcghjuhfvvbhe.obq eptkghjuhfvvbcnghjuhfvvbcn dt,-cnhfybwghjuhfvvbcn gznbrjjhlbyfnyjq j,hf,jnrb
ghjuhfvvbcn hj,jnjdghjuhfvvbcn cnfyrfghjuhfvvbcn 'dvghjuhfvvbcn-fyfkbnbrghjuhfvvbcn-le,kth
ghjuhfvvbcn-pkjevsiktyybrghjuhfvvbcn-yfljvybrghjuhfvvbcn-jgthfnjhghjuhfvvbcn-jgthfnjh cnfyrfghjuhfvvbcn-gjcnfyjdobr
ghjuhfvvbcn-'ynepbfcnghjuhfvvbcnrfghjuhfvvbcncrbq ;fhujyghjuhfvvbcncrbq cbylhjv ytgjuhtibvjcnbghjuhfvvbcncrbq nh.r
ghjuhfvvbcncrbq wtynhghjuhfvvbcncrjt bcreccndjghjuhfvvbcnsghjuhfvvrfghjuhfvvyfz fggfhfnyfz
ghjuhfvvyfz fh[bntrnehfghjuhfvvyfz dbltjajyjuhfvvfghjuhfvvyfz dbpefkbpfwbzghjuhfvvyfz uhfvvfnbrfghjuhfvvyfz ljrevtynfwbz
ghjuhfvvyfz tlbybwfghjuhfvvyfz pfukeirfghjuhfvvyfz pfuheprf rjrcfghjuhfvvyfz pjyfghjuhfvvyfz bp,snjxyjcnm
ghjuhfvvyfz rfhnfghjuhfvvyfz rkfdbfnehfghjuhfvvyfz rjvvenfwbzghjuhfvvyfz rjhhtrwbz yekzghjuhfvvyfz ktynf
ghjuhfvvyfz vfcrfghjuhfvvyfz vtnrfghjuhfvvyfz vtnrf dhtvtybghjuhfvvyfz vjltkmghjuhfvvyfz vjltkm c[tvs
ghjuhfvvyfz vsimghjuhfvvyfz j,jkjxrfghjuhfvvyfz jnvtnrf dhtvtybghjuhfvvyfz jib,rfghjuhfvvyfz gthajktynf
ghjuhfvvyfz gjllth;rfghjuhfvvyfz hfpvtnrfghjuhfvvyfz htfkbpfwbzghjuhfvvyfz htprfghjuhfvvyfz htxm
ghjuhfvvyfz cdzpmghjuhfvvyfz cbcntvfghjuhfvvyfz cjdvtcnbvjcnmghjuhfvvyfz cjhnbhjdrfghjuhfvvyfz cgtwbabrfwbz
ghjuhfvvyfz chtlfghjuhfvvyfz cnhernehfghjuhfvvyfz ajyjuhfvvfghjuhfvvyfz 'djk.wbzghjuhfvvyj


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586


© ru.itqiz.com 2022. Cистема автоматического исправления поисковых опечаток связанных с неправильно выбранной клавиатурной раскладкой. Free Software Downloads