ZylSerialPort (Delphi/C++Builder) - Single Developer License

ZylSerialPort is a Delphi / C++Builder thread based asynchronous serial port component. Use ZylSerialPort component to easily communicate with external devices on serial port connection, such as modems, bar code readers and so on.

fkut,hfbxtcrbq gjl[jlfkut,hfbxtcrbq gjnjrfkut,hfbxtcrbq ghtlbrfnfkut,hfbxtcrbq gexjrfkut,hfbxtcrbq hjl
fkut,hfbxtcrbq hzlfkut,hfbxtcrbq cbvdjkfkut,hfbxtcrbq cktdf 'ktvtynfkut,hfbxtcrbq cgtrnhfkut,hfbxtcrbq cgjcj,
fkut,hfbxtcrbq cghfdf 'ktvtynfkut,hfbxtcrbq cevvfnjhfkut,hfbxtcrbq njhfkut,hfbxtcrbq nhfyckznjhfkut,hfbxtcrbq eptk
fkut,hfbxtcrbq aeyrnjhfkut,hfbxtcrbq wbrkfkut,hfbxtcrbq xktyfkut,hfbxtcrbq zpsrfkut,hfbxtcrj-utjvtnhbxtcrjt cnhjtybt
fkut,hfbxtcrjt dshf;tybtfkut,hfbxtcrjt dsxbnfybtfkut,hfbxtcrjt ltqcndbtfkut,hfbxtcrjt ltrjlbhjdfybtfkut,hfbxtcrjt ljrfpfntkmcndj
fkut,hfbxtcrjt ljgjkytybtfkut,hfbxtcrjt pfvsrfybtfkut,hfbxtcrjt bynthgjkbhjdfybtfkut,hfbxtcrjt bcxbcktybtfkut,hfbxtcrjt rjkmwj
fkut,hfbxtcrjt vtcnjfkut,hfbxtcrjt vyjujj,hfpbtfkut,hfbxtcrjt vyj;tcndjfkut,hfbxtcrjt ythfdtycndjfkut,hfbxtcrjt j,j,otybt
fkut,hfbxtcrjt j,jpyfxtybtfkut,hfbxtcrjt j,jcyjdfybtfkut,hfbxtcrjt jghtltktybtfkut,hfbxtcrjt jnj,hf;tybtfkut,hfbxtcrjt gthtctxtybt
fkut,hfbxtcrjt gjlvyjujj,hfpbtfkut,hfbxtcrjt gjlvyj;tcndjfkut,hfbxtcrjt gjlj,btfkut,hfbxtcrjt gjlgjktfkut,hfbxtcrjt gjkt
fkut,hfbxtcrjt ghfdbkjfkut,hfbxtcrjt ghtlcnfdktybtfkut,hfbxtcrjt ghtj,hfpjdfybtfkut,hfbxtcrjt ghjbpdtltybtfkut,hfbxtcrjt ghjcnhfycndj
fkut,hfbxtcrjt hfcrhexbdfybtfkut,hfbxtcrjt hfcckjtybtfkut,hfbxtcrjt hfcibhtybtfkut,hfbxtcrjt htitybtfkut,hfbxtcrjt cdjqcndj
fkut,hfbxtcrjt ckj;tybtfkut,hfbxtcrjt cj,cndtyyjt ghjcnhfycndjfkut,hfbxtcrjt cjtlbytybtfkut,hfbxtcrjt cjjndtncndbtfkut,hfbxtcrjt cjjnyjitybt
fkut,hfbxtcrjt chfdytybtfkut,hfbxtcrjt ntkjfkut,hfbxtcrjt nj;ltcndjfkut,hfbxtcrjt nht[vthyjt vyjujj,hfpbtfkut,hfbxtcrjt evyj;tybt
fkut,hfbxtcrjt ehfdytybtfkut,hfbxtcrjt xbckjfkut,hfbxtcrjt xbckj cfvjgthtctxtybqfkut,hfbxtcrjt zlhjfkut,hfbxyjcnm
fkut,hj-utjvtnhbxtcrjt rjkmwjfkut,hjblyfz ubgthgjdth[yjcnmfkut,hjblyfz aeyrwbzfkut,hjblyjt vyjujj,hfpbtfkut,hjblysq
fkut,hjblysq gjkbwbkbylhfkutpbvtnhfkutpbzfkublfkublysq
fkujutyysqfkujkfkujkfuybzfkujkjgjlj,ysq zpsrfkujyrby
fkujyrbyrffkujyrbycrbqfkujhbnvfkujhbnv RTVfkujhbnv fdnjvfnbxtcrjuj dsltktybz
fkujhbnv fdnjvfnbxtcrjuj ghjckt;bdfybzfkujhbnv fdnjvfnbxtcrjq jwtyrbfkujhbnv flfgnfwbbfkujhbnv fgghjrcbvfwbbfkujhbnv fgghjrcbvfwbb rhbdjq
fkujhbnv fgghjrcbvbhe.otuj nbgffkujhbnv fentynbabrfwbbfkujhbnv ,fyrbhffkujhbnv ,tpeckjdyjq vbybvbpfwbbfkujhbnv ,kb;fqituj cjctlf
fkujhbnv dthbabrfwbbfkujhbnv dtndktybzfkujhbnv dpfbvjltqcndbzfkujhbnv dbpefkbpfwbbfkujhbnv dbynhf
fkujhbnv dbnth,bfkujhbnv drk.xtybzfkujhbnv djc[j;ltybzfkujhbnv ds,jhf vfhihenffkujhbnv ds,jhf genb
fkujhbnv ds,jhf htitybzfkujhbnv dsgjkytybzfkujhbnv dsxthrbdfybz cnjk,wjdfkujhbnv dsxthxbdfybz rhbds[fkujhbnv dsxbcktybq
fkujhbnv dsxbcktybz cdthnrbfkujhbnv dsxbcktybz cj,cndtyys[ pyfxtybqfkujhbnv dsxbnfybzfkujhbnv utythfwbb htxbfkujhbnv ujnj
fkujhbnv uhfqpffkujhbnv uheggbhjdfybzfkujhbnv ldjbxyjuj gjbcrffkujhbnv ldjqyjuj dsvtnfybzfkujhbnv ldjqyjuj gjbcrf
fkujhbnv ldevthyjq rjvgjyjdrbfkujhbnv ltrjlbhjdfybzfkujhbnv ltktybzfkujhbnv ltkjytfkujhbnv ltatrnf
fkujhbnv lbahfrwbjyyjq vbuhfwbbfkujhbnv lkz hfpht;tyyjq vfnhbwsfkujhbnv ljvbybhjdfybzfkujhbnv tdrkblffkujhbnv pflfxb
fkujhbnv pfvtyfkujhbnv pfvtotybzfkujhbnv pfvtotybz cnhfybwfkujhbnv pfgbcb ,tp dsltktybzfkujhbnv pfobns
fkujhbnv byntuhbhjdfybzfkujhbnv bcrk.xtybzfkujhbnv bccktljdfybz yflt;yjcnbfkujhbnv rfcrflyjq ltrjvgjpbwbbfkujhbnv rjlbhjdfybz
fkujhbnv rjvgtycfwbb ldb;tybzfkujhbnv rjvgjyjdrbfkujhbnv rjynhjkz yf cnjkryjdtybzfkujhbnv rjynhjkz cbkfkujhbnv rjyabltywbfkmyjq cdzpb
fkujhbnv rjgbhjdfybzfkujhbnv rjhhtrnbhjdrbfkujhbnv rheujdjuj j,cke;bdfybzfkujhbnv rhenjuj djc[j;ltybzfkujhbnv rekb-nfrb
fkujhbnv kfvbyfhyjq nhfccbhjdrbfkujhbnv kbytqyjuj hfcghjcnhfytybzfkujhbnv kjubxtcrjuj dsdjlffkujhbnv vfr-rkfcrbfkujhbnv vfhihenbpfwbb
fkujhbnv vfibyyjuj jcvscktybzfkujhbnv vtnjlf vjynt-rfhkjfkujhbnv vyjujvthyjuj gjbcrffkujhbnv vjltkbhjdfybzfkujhbnv yfbvtymib[ rdflhfnjd
fkujhbnv j,yfhe;tybz ytbcghfdyjcntqfkujhbnv j,hf,jnrbfkujhbnv j,hfnyjuj ghjckt;bdfybzfkujhbnv j,hfnyjuj hfcghjcnhfytybzfkujhbnv j,hfnyjq pfgbcb
fkujhbnv j,extybzfkujhbnv j,[jlf uhfaffkujhbnv j,[jlf ghtgzncndbqfkujhbnv j,otq rjvgtycfwbbfkujhbnv juhfybxtyyjuj pf[dfnf
fkujhbnv juhfybxtyyjuj cevvbhjdfybzfkujhbnv jghtltktybz nbgjdfkujhbnv jgnbvfkmyjuj hfcrhjzfkujhbnv jgnbvfkmys[ yfpyfxtybqfkujhbnv jgnbvbpfwbb
fkujhbnv jnckt;bdfybz rjynehjdfkujhbnv jnchjxtyyjuj ds,jhffkujhbnv jwtybdfybzfkujhbnv jwtyrb yflt;yjcnbfkujhbnv gthtdjlf
fkujhbnv gthtyevthfwbbfkujhbnv gkfybhjdfybzfkujhbnv gkfybhjdfybz cj,snbqfkujhbnv gjukjotybzfkujhbnv gjlfxb rjvfyl
fkujhbnv gjl,jhf rhbdjqfkujhbnv gjlrfxrb cnhfybwfkujhbnv gjbcrffkujhbnv gjbcrf wtkbfkujhbnv gjrhsdf.otuj lthtdf
fkujhbnv gjkyjuj gtht,jhffkujhbnv gjvtnjrfkujhbnv gjhjujdjuj ltrjlbhjdfybzfkujhbnv gjcktljdfntkmyjuj gjbcrffkujhbnv gjcnf
fkujhbnv gjcnhjtybz kextqfkujhbnv gjcnhjxyjuj crfybhjdfybzfkujhbnv ghtlcrfpfybz jnrfpffkujhbnv ghtj,hfpjdfybzfkujhbnv ghtj,hfpjdfybz htxb
fkujhbnv ghbdtltybzfkujhbnv ghbtvffkujhbnv ghbyznbz htitybqfkujhbnv ghj,ys[ cdzptqfkujhbnv ghjdthrb
fkujhbnv ghjuyjpbhjdfybzfkujhbnv ghjuhfvvbhjdfybzfkujhbnv ghjrkflrb vfhihenffkujhbnv ghjrkflrb cjtlbytybqfkujhbnv ghjgjhwbjyfkmyjuj evtymitybz
fkujhbnv hf,jns 'dvfkujhbnv hfp,btybzfkujhbnv hfpvtotybzfkujhbnv hfcrhjzfkujhbnv hfcgjpyfdfybz
fkujhbnv hfcgjpyfdfybz bpj,hf;tybqfkujhbnv hfcgjpyfdfybz ytbcghfdyjcntqfkujhbnv hfcgjpyfdfybz j,hfpjdfkujhbnv hfcghtltktybzfkujhbnv hfcghjcnhfytybz kb
fkujhbnv htitybzfkujhbnv htitybz pflfxbfkujhbnv c dtndktybtvfkujhbnv cfvjyfcnhjqrbfkujhbnv cfgh
fkujhbnv c,kb;tybzfkujhbnv cdj,jlyjuj pf[dfnffkujhbnv ctylf-nfrbfkujhbnv ctxtybqfkujhbnv c;fnbz
fkujhbnv crjkmpzotuj chtlytujfkujhbnv ckbzybz vyj;tcndfkujhbnv ckexfqyjuj gjbcrffkujhbnv cjrhfotybzfkujhbnv cjgjcnfdktybz rjynehjd
fkujhbnv cjhnbhjdrbfkujhbnv cjcnfdktybz hfcgbcfybzfkujhbnv cgecrffkujhbnv cnthtjbpj,hf;tybzfkujhbnv ntcnbhjdfybz
fkujhbnv nt[ybxtcrjuj phtybzfkujhbnv nbgf kbfkujhbnv njxyjq nhfccbhjdrbfkujhbnv nhfyckzwbbfkujhbnv nhfccbhjdrb
fkujhbnv nhfccbhjdrb kf,bhbynjdfkujhbnv edtkbxtybz crjhjcnbfkujhbnv eybabrfwbbfkujhbnv egjhzljxtybzfkujhbnv egjhzljxtyyjuj gjbcrf
fkujhbnv eghfdktybzfkujhbnv eghfdkz.otuj ecnhjqcndffkujhbnv ecnfyjdktybz gjcktljdfntkmyjcnbfkujhbnv ecnhfytybz ytbcghfdyjcntqfkujhbnv ecnhfytybz ytbcghfdyjcnb
fkujhbnv ajhvbhjdfybz vjltkbfkujhbnv ahjynjd cnjkryjdtybzfkujhbnv aeyrwbb eght;ltybzfkujhbnv aeyrwbjybhjdfybzfkujhbnv aeyrwbjybhjdfybz c[tvs
fkujhbnv [fqnfe'hffkujhbnv xbckjdjuj hfcxtnffkujhbnv ibahjdfybzfkujhbnv 'rjyjvyjuj ghjldb;tybzfkujhbnv, jcyjdfyysq yf ktynt vfnhbws
fkujhbnv, jcyjdfyysq yf ghjabkt vfnhbwsfkujhbnvbpfwbzfkujhbnvbxtcrfz fhfkujhbnvbxtcrfz ,fpffkujhbnvbxtcrfz vjltkm
fkujhbnvbxtcrfz ythfphtibvjcnmfkujhbnvbxtcrfz jcyjdffkujhbnvbxtcrfz jnrfpjecnjqxbdjcnmfkujhbnvbxtcrfz gjllth;rffkujhbnvbxtcrfz hfphtibvjcnm
fkujhbnvbxtcrfz htfkbpfwbz jnrfpjecnjqxbdjcnbfkujhbnvbxtcrfz cdjlbvjcnmfkujhbnvbxtcrfz c[tvffkujhbnvbxtcrfz ntjhbz vyj;tcndfkujhbnvbxtcrfz 'ynhjgbz
fkujhbnvbxtcrb ythfphtibvfz ghj,ktvffkujhbnvbxtcrbt vtnjlsfkujhbnvbxtcrbqfkujhbnvbxtcrbq fyfkbpfkujhbnvbxtcrbq dsdjl
fkujhbnvbxtcrbq ljcnegfkujhbnvbxtcrbq byntkktrnfkujhbnvbxtcrbq vtnjlfkujhbnvbxtcrbq gthtdjlfkujhbnvbxtcrbq gjl[jl
fkujhbnvbxtcrbq ghjwtccfkujhbnvbxtcrbq ghjwtccjhfkujhbnvbxtcrbq cbyntpfkujhbnvbxtcrbq zpsrfkujhbnvbxtcrjt bpltkbt
fkujhbnvbxtcrjt jgbcfybtfkujhbnvbxtcrjt jnj,hf;tybtfkujhbnvbxtcrjt ghtlcnfdktybtfkujhbnvs j,yfhe;tybz fdfhbqfkujhbnvs gjcnhjtybz rjycnherwbq
fkujhbavfklflvffklfycrbq dbyjuhflfktfktfylth, bthjybv
fkt,fhlffkt,fcnhfkt,fcnh c rdfcwfvbfkt,fcnhjdjt cntrkjfkt,fcnhjdsq
fkt,fcnhjdsq rfhnjyfkt,fcnhjdsq rfhmthfkt,fcnhjdsq wtvtynfkt,hfbxtcrb 'rdbdfktynysqfktdhbn
fktdhbnjdst jcflrbfktdhbnjdsqfktdhbnjdsq gtcxfybrfktdhjkbnfktdhjkbnjdfz ntrcnehf
fktqrtvbxtcrbqfktqrtvbxtcrbq vbtkjpfktqrtvbzfktqrbzfktqrjwbnfhyfz gytdvjybz
fktqrjwbnfhysqfktqrjwbnysqfktqrjwbnjpfktqhjlblffktqhjlbls
fktqhjvtnhfktqhjyfktqhjyjdjt pthyjfktqhjyjdsqfktrcfylh rjvfycrbq, tg., covx.
fktrcfylh ytdcrbq, cd.fktrcfylh eujkmobr, tg., covx.fktrcfylhf, rkfdlbz, afbyf b byst, cdd. vww., ltdsfktrcfylhbqcrfz ,b,kbjntrffktrcfylhbqcrfz ,evfuf
fktrcfylhbqcrfz ghfdjckfdyfz wthrjdmfktrcfylhbqcrfz irjkffktrcfylhbqcrbt cnhexrbfktrcfylhbqcrbqfktrcfylhbqcrbq rjltrc
fktrcfylhbqcrbq kfdhfktrcfylhbqcrbq kbcnfktrcfylhbqcrbq gfnhbfh[fnfktrcfylhbqcrbq cj,jh [hbcnbfycrjq wthrdbfktrcfylhbqcrjt ,jujckjdbt
fktrcfylhbqcrjt jukfcbntkmyjt exbkbotfktrcfylhbnfktrcfylhbzfktrcfylhj-ytdcrfz kfdhffktrcbq, vbnhjgjkbn vjcrjdcrbq, cdn.
fktrcbq, xtkjdtr ,j;bq, ghg.fktrcbyfktrcbyjdfz tlbybwffktrcbyjdsqfktrcbz
fktrcjwbnfktrnfktrnbcfktrnjhbz uhbdfcnfzfktrnhjvfynbz
fktyb, l;ekbjfktyefktjv ,ehujccrbq, f,,fnfktgfktgbpfdh
fktgbpfdhjdstfktggjfktcnfktcnjdstfktn
fktnffktntdnbrffktnjdstfktnjwbnfktnhbc
fktnhbc vexybcnsqfktnmfktnmczfktehjcgjhffkten
fktenrffktencrfz rhfxrffktencrbt jcnhjdffktencrbqfktencrbq rhbdjhjn
fktencrbq vjhcrjq jreymfktencrbq gs;brfktafkta-yekmfktabyjdsq
fktwbnfkmyjt zqwjfktwbnfkmysqfk;bhfk;bhtwfk;bhrf
fk;bhcrfz dfkthbfyffk;bhcrfz nezfk;bhcrbqfk;bhcrbq t;fkpbyf
fkpbyf djlyfzfkbfkbfkb fh-hblffkb b,y f,b nfkb,
fkb,bfkblflffkblflf rdflhfynffkblflf rbghtutkzfkblflf c lbjgnhfvb
fkblflf ntjljkbnffkblflf-dscjnjvthfkblflysq rheufkblsfkbtybz
fkbpfhbyfkbpfhbyjdsqfkbpfhbyjdsq ;tknsqfkbpfhbyjdsq rhfcysqfkbpfhbyjdsq xthysq
fkbpjutyysqfkbrdfynysqfkbrdjnffkbrdjnyfz lhj,mfkbrdjnyfz ghj,f
fkbrdjnysqfkbrdjnysq ltkbntkmfkbvtynfhyfz fkkthubzfkbvtynfhyfz fkm,evbyehbzfkbvtynfhyfz fyfcfhrf
fkbvtynfhyfz fyubyffkbvtynfhyfz fytvbzfkbvtynfhyfz ubgthukbrtvbzfkbvtynfhyfz ubgjnhjabzfkbvtynfhyfz uk.rjpehbz
fkbvtynfhyfz lbcnhjabzfkbvtynfhyfz byatrwbzfkbvtynfhyfz rf[trcbzfkbvtynfhyfz vtufkj,kfcnyfz fytvbzfkbvtynfhyfz vtkfkubz
fkbvtynfhyfz jcntjlbcnhjabzfkbvtynfhyfz jcntjgfnbzfkbvtynfhyfz gtynjpehbzfkbvtynfhyj-utvjhhfubxtcrfz fyubyffkbvtynfhyj-lbcnhjabxtcrfz rjvf
fkbvtynfhyj-lbcnhjabxtcrbq gcb[jpfkbvtynfhyj-njrcbxtcrfz fktqrbzfkbvtynfhyjt pfhf;tybtfkbvtynfhyjt bcnjotybtfkbvtynfhyjt j;bhtybt
fkbvtynfhyst ,jktpybfkbvtynfhysqfkbvtynfhysq ufcnhbnfkbvtynfhysq pfgjhfkbvtynfhysq rjkbn
fkbvtynfhysq jntrfkbvtynfhysq gjkbytdhbnfkbvtynfhysq gjyjcfkbvtynfhysq cnfnecfkbvtynysq
fkbvtynobrfkbvtynsfkbvabzfkbvajgkfpbzfkbvajwbnfhyfz fufvvfukj,ekbytvbz
fkbvajwbnfhysqfkbvajwbnysqfkbvajwbnjpfkbvajwbnjp ytptkjaffkbyf, f,,fnbcf
fkbgbq cnjkgybr, ghg.fkbgbq nfufcncrbq, tg.fkbcatyjblfkbnfkbnbhjdfybt
fkbnbhjdfyyfz kbcnjdfz cnfkmfkbnbhjdfyysqfkbnbhjdfnmfkbafnbxtcrfz fybjybnjdfz vtv,hfyffkbafnbxtcrfz rbckjnf
fkbafnbxtcrfz cthffkbafnbxtcrbt cgbhnsfkbafnbxtcrbt euktdjljhjlsfkbafnbxtcrbqfkbafnbxtcrbq gjkbfvbl
fkbafnbxtcrbq hzlfkb[yffkbwbrkbxtcrbqfkbwbrkbxtcrbq euktdjljhjlfkbwbrkbxtcrjt zlhj
fkbzfkrfkfq, btuelf ,ty-cjkjvjy-[fqfkrfktvbzfkrfkbpfwbzfkrfkbvtnh
fkrfkbvtnhbxtcrbqfkrfkbvtnhbzfkrfkbyehbzfkrfkbgtybzfkrfkbnhjgysq
fkrfkbabkmyfz ,frnthbzfkrfkbabkmysq vbrhjjhufybpvfkrfkjpfkrfkjblfkrfkjbl cgjhsymb
fkrfkjbl [byyjuj lthtdffkrfkjblysqfkrfkjbljvfybzfkrfkjbljyjcysqfkrfkjnthfgbz
fkrfkjabkmyst ,frnthbbfkrfkehbzfkrfyf rhfcbkmyfzfkrfybpfwbzfkrfyyf
fkrfyyf rhfcbkmyfzfkrfysfkrfgnjyehbxtcrbq j[hjyjpfkrfgnjyehbzfkrfnb
fkrfnjhysq crtqkbyufkrfnmfkrfifkrtybpfwbzfkrtyjdsq
fkrtysfkrblyfz rhfcrffkrblyfz cvjkffkrblyfz 'vfkmfkrblysq
fkrblysq kfrfkrblysq gjkbvthfkrbkfkrbkfnfkrbkfnysq ,typby
fkrbkfnsfkrbkfwbjyyfz ecnfyjdrffkrbkfwbjyysq ,typbyfkrbk,typjkfkrbk,typjks
fkrbkbhjdfybtfkrbkbhjdfybt yf [jkjlefkrbkbhjdfybt c hfpkj;tybtvfkrbkbhjdfyyst fhjvfnbxtcrbt euktdjljhjlsfkrbkbhjdfyysq
fkrbkbhjdfnmfkrbkbhe.ott chtlcndjfkrbkbhe.obqfkrbkbhe.obq futynfkrbkbhe.obq ghtgfhfn
fkrbkjrcblsfkrbkcdbytwfkrbkcekmafnfkrbkcekmajyfnfkrbkmysq jcnfnjr
fkrk'lfkrjujktvtnhfkrjujktvbzfkrjujkbpfkrjujkbpfwbz
fkrjujkbpfwbz htcybxyjuj epkffkrjujkbpbhjdfnmfkrjujkbpvfkrjujkbrfkrjujkbr vjkjljuj djphfcnf
fkrjujkbr-,hjlzuffkrjujkbr-ghtcnegybrfkrjujkbr-ghtcnegybr fuhtccbdyjuj nbgffkrjujkbxtcrbqfkrjujkbxrf
fkrjujkmfkrjujkmltublhjutyfpffkrjujkmyfz fv,kbjgbzfkrjujkmyfz fnfrcbzfkrjujkmyfz ,jktpym
fkrjujkmyfz ltuhflfwbz kbxyjcnbfkrjujkmyfz ltghtccbzfkrjujkmyfz bynjrcbrfwbzfkrjujkmyfz bynjkthfynyjcnmfkrjujkmyfz rfhlbjvbjgfnbz
fkrjujkmyfz rjvffkrjujkmyfz yfhrjvfybzfkrjujkmyfz gfhfyjqzfkrjujkmyfz gtkkfuhffkrjujkmyfz gtxtym
fkrjujkmyfz atnjgfnbzfkrjujkmyfz 'gbktgcbzfkrjujkmyjt ,hj;tybtfkrjujkmyjt jgmzytybtfkrjujkmyjt jcnhjt jgmzytybt
fkrjujkmyjt jnhfdktybtfkrjujkmyjt gjhf;tybt gtxtybfkrjujkmyjt ckf,jevbtfkrjujkmysqfkrjujkmysq ,htl ghtcktljdfybz
fkrjujkmysq ,htl htdyjcnbfkrjujkmysq ufkk.wbyjpfkrjujkmysq ufcnhbnfkrjujkmysq ltkbhbqfkrjujkmysq lbehtp
fkrjujkmysq yfgbnjrfkrjujkmysq gjkbytdhbnfkrjujkmysq gctdljgfhfkbxfkrjujkmysq gcb[jpfkrjujkmehbz
fkrjujkznfkrjrcbkbhjdfyysqfkrjyfkrebyfkk.
fkkfybnfkkfynbfpbcfkkfynjblyfz fhnthbzfkkfynjblysqfkkfynjby
fkkfynjbyjdfz rbckjnffkkfynjbcfkkfynjbcyfz dfrwbyffkkfynjbcyfz dtyffkkfynjbcyfz ;blrjcnm
fkkfynjbcyj-'ynthfkmysq lbdthnbrekfkkfynjbcysq vtijrfkkfynj[jhbjyfkkfgfnhbxtcrjt dbljj,hfpjdfybtfkkfenjufvbz
fkkf[fkkf[ fr,fhfkkf[f,flfkktfkktufycrbt ujhs
fkktufycrbq crhsnj;f,thybrfkktujgfkktujhtpffkktujhbxtcrbfkktujhbxtcrbq
fkktujhbxyjcnmfkktujhbxysqfkktujhbzfkktuhjfkktkb
fkktkb cjdvtcnbvjcnbfkktkbpvfkktkj,hf[bfkmysqfkktkjutybzfkktkjrfnfkbp
fkktkjrfnfkbnbxtcrbqfkktkjvbvtnbxtcrjt gjdtltybtfkktkjvjhafkktkjvjhabpvfkktkjvjhaysq
fkktkjgfnbzfkktkjcjvfkmysqfkktkjcjvysqfkktkjnfrcbcfkktkjnbg
fkktkmfkktkm utyffkktkm lbrjuj nbgffkktkmyfz gjnthzfkktkmyjt bcrk.xtybt
fkktkmyjcnmfkktkmyst utysfkktkmysqfkktkmysq gjkbvjhabpvfkkty
fkkty, ebkmzvfkktyhjkmabzfkkthutyfkkthuty ,thtpjdjq gskmwsfkkthuty djple[f
fkkthuty le[jdfkkthuty rtlhjdjq gskmwsfkkthuty rhfcrb lkz djkjcfkkthuty ybrtktdjq helsfkkthuty nhtcrb
fkkthutypfdbcbvfz flutpbzfkkthutyyfz csdjhjnrffkkthutyyjt ltqcndbtfkkthutyyjcnmfkkthutyysq
fkkthutyjnthfgbzfkkthublfkkthubpfwbzfkkthubpbhjdfyysqfkkthubpbhe.obq
fkkthubrfkkthubyfkkthubxtcrfz fkmnthfwbzfkkthubxtcrfz fytvbz yjdjhj;ltyys[fkkthubxtcrfz fcnvf
fkkthubxtcrfz ,jktpymfkkthubxtcrfz ufyuhtyf rj;bfkkthubxtcrfz gfywbnjgtybzfkkthubxtcrfz ghj,ffkkthubxtcrfz gehgehf
fkkthubxtcrfz htfrwbzfkkthubxtcrbt ,jktpybfkkthubxtcrbqfkkthubxtcrbq fuhfyekjwbnjpfkkthubxtcrbq fkmdtjkbn
fkkthubxtcrbq fkmdtjkbn cshjdfhjdfkkthubxtcrbq fjhnbnfkkthubxtcrbq fhnthbbnfkkthubxtcrbq ,hjy[bnfkkthubxtcrbq ,hjy[jktujxysq fcgthubkktp
fkkthubxtcrbq dfcrekbnfkkthubxtcrbq ufqvjhbnfkkthubxtcrbq ufcnhbnfkkthubxtcrbq utgfnbnfkkthubxtcrbq uhfyektvfnjp
fkkthubxtcrbq lthvfnbnfkkthubxtcrbq lbfntpfkkthubxtcrbq pelfkkthubxtcrbq rj;ysq dfcrekbnfkkthubxtcrbq rjkbn
fkkthubxtcrbq rjy].yrnbdbnfkkthubxtcrbq vbjrfhlbnfkkthubxtcrbq yfcvjhrfkkthubxtcrbq jntrfkkthubxtcrbq gfgektpysq frhjlthvfnbn
fkkthubxtcrbq gjkbytdhbnfkkthubxtcrbq gjyjcfkkthubxtcrbq hbybnfkkthubxtcrbq edtbnfkkthubxtcrbq ehtnhbn
fkkthubxtcrjt djcgfktybtfkkthubzfkkthubz fyfabkfrnbxtcrjuj nbgffkkthubz dth[yb[ ls[fntkmys[ gentqfkkthubz ls[fntkmys[ gentq
fkkthubz pfvtlktyyjuj nbgffkkthubz r ljvfiytq gskbfkkthubz r rjhjdmtve vjkjrefkkthubz yf fenjkjubxye. cgthvefkkthubz yf uhb,s
fkkthubz yf vjkjrjfkkthubz yf gtybwbkkbyfkkthubz yf gkjls kfdhjdjuj lthtdffkkthubz yf gskmwefkkthubz yf gskmwe hfcntybq
fkkthubz yf nfhfrfyjdfkkthubz yf e;fktybtfkkthubz yf erec yfctrjvjujfkkthubz yf zbxysq ,tkjrfkkthubz yf zbxysq ;tknjr
fkkthubz ytvtlktyyjuj nbgffkkthujlthvfnbnfkkthujlthvbzfkkthujpfkkthujp ujke,tdjljd
fkkthujp gbdjdfhjdfkkthujp gnbwtdjljdfkkthujp hf,jnybrjd cshjltkmyjq ghjvsiktyyjcnbfkkthujblfkkthujkju
fkkthujkjubxtcrbqfkkthujkjubxtcrbq fyfvytpfkkthujkjubzfkkthujvtnhbzfkkthujgfnbz
fkkthujcjh,tynfkkthujcgtwbabxtcrfz csdjhjnrffkkthujcnfnecfkkthujntcnfkkthujxedcndbntkmysq
fkktzfkkbufnjhfkkbufnjhyst yj;ybwsfkkbufnjhysqfkkbufnjhysq uftxysq rk.x
fkkbufnjhjdfz zothbwffkkbufnjhsfkkbkjdsq gjkbvthfkkbkjdsq cgbhnfkkbknbjvjxtdbyf
fkkbkefhbqfkkbkebffkkbkebfhbqfkkbkeqzfkkbkmyfz rjyltycfwbz
fkkbhjdfybtfkkbnfkkbnthfwbzfkkbnbhjdfyysqfkkj
fkkjfuhtccbzfkkjfkm,evbytvbzfkkjfynbutyfkkjfynbutypfdbcbvfz wbnjnjrcbxyjcnmfkkjfynbutyyfz ltnthvbyfynf
fkkjfynbutyysqfkkjfynbntkjfkkjfhnhjgkfcnbrffkkj,bjpfkkjufvbz
fkkjufvysqfkkjufgkjblfkkjutyfkkjutytnbxtcrfz ntjhbzfkkjutytnbxtcrbq
fkkjutybpfwbzfkkjutybpfwbz jge[jkbfkkjutyyfz fynbcsdjhjnrffkkjutyyfz bvveybpfwbzfkkjutyyfz rktnrf
fkkjutyyfz rktnrf-rbkkthfkkjutyyfz j,hfpe.ofzfkkjutyyfz ctycb,bkbpfwbzfkkjutyyfz cjcnfdyfz xfcnmfkkjutyyfz cerwtccbz
fkkjutyyfz csdjhjnrffkkjutyyfz njkthfynyjcnmfkkjutyyfz nhfycajhvfwbzfkkjutyyfz wbnjnjrcbxyjcnmfkkjutyyjt byub,bhjdfybt
fkkjutyyjt hfcgjpyfdfybtfkkjutyyjt nbgbhjdfybtfkkjutyysqfkkjutyysq bvveyysq jndtnfkkjutyysq [tkgthysq cbuyfk
fkkjutyysq 'aatrnfkkjutnthjgkjblfkkjuhevbyufkkjltnthvbyfynffkkjlbgkjbl
fkkjlbgkjvjyjcjvbrfkkjpbujnffkkjbpjvthbzfkkjbvveybpfwbzfkkjbvveybpfwbz d cbcntvt vfnm — gkjl
fkkjbvveybpfwbz yjdjhj;ltyys[fkkjbvveybntnfkkjbvveyyfz htfrwbzfkkjbvveyyfz csdjhjnrffkkjbvveyysq
fkkjbvveyysq jndtnfkkjbvveyjukj,ekbyfkkjqjabkbzfkkjrfhgbzfkkjrthfnjgkfcnbrf
fkkjrbytpfkkjrbytnbxtcrbqfkkjrj;ffkkjrjhntrcfkkjrjcnm
fkkjrcfyfkkjrewbzfkkjkfkbzfkkjvtnhbxtcrfz rjycnfynffkkjvtnhbxtcrbq
fkkjvtnhbxtcrbq hjcnfkkjvtnhbxtcrjt ehfdytybtfkkjvtnhbzfkkjvbtkjnhfycgkfynfwbzfkkjvbrcbc
fkkjvbvtnbxtcrfz uheggf ;bdjnys[fkkjvjyjutnthjgkjblfkkjvjyjutnthjgkjblsfkkjvjyjlbgkjblfkkjvjyjgkjbls
fkkjvjhabpvfkkjvjhaysqfkkjvjhajpfkkjy;fkkjyjdfz rbckjnf
fkkjjwbvtyfkkjgfhfpbnfkkjgfhfktrnjnbgfkkjgfnfkkjgfnbxtcrbq
fkkjgfnbzfkkjgfnhbxtcrfz ub,hblbpfwbzfkkjgfnhbxtcrbqfkkjgfnhbxtcrbq dblfkkjgfnhbz
fkkjgkfpbzfkkjgkfpvffkkjgkfpvfnbxtcrbqfkkjgkfcnbrffkkjgkfcnbxtcrbq
fkkjgkfcnbxtcrbq bvgkfynfnfkkjgkjblbjyfkkjgkjblbzfkkjgjkbgkjblfkkjgjkbgkjblbz
fkkjghtyfkkjgcb[bxtcrfz ltpjhbtynfwbzfkkjgcb[bxtcrbqfkkjgcb[jp dthybrtfkkjgehbyjk
fkkjhtfrnbdyjcnmfkkjhtpbcntynyjcnmfkkjhbnvbxtcrfz 'rcnhfcbcnjkbzfkkjhbnvbxtcrbqfkkjhbnvbz
fkkjctvffkkjctvfnbxtcrfz jrhfcrffkkjctvfnbxtcrbqfkkjctycb,bkbpfwbzfkkjcbyltp
fkkjcbyltpbcfkkjcvthfkkjcjvffkkjcjvyfz yfcktlcndtyyjcnmfkkjcjvysq
fkkjcnthbxtcrfz htuekzwbzfkkjcnthbxtcrbqfkkjcnthbxtcrbq byub,bnjhfkkjcnthbxtcrbq gtht[jlfkkjcnthbxtcrbq exfcnjr
fkkjcnthbxtcrbq athvtynfkkjcnthbxtcrbq 'aatrnjhfkkjcnthbxtcrjt byub,bhjdfybtfkkjcnthbzfkkjntbpv
fkkjntnhfgkjblfkkjntnhfgkjblbzfkkjnbgfkkjnbg nz;tkjq wtgb bvveyjukj,ekbyffkkjnbgbhjdfybt
fkkjnbgbxtcrfz dfhbfwbzfkkjnbgbxtcrfz ltnthvbyfynffkkjnbgbxtcrfz cgtwbabxyjcnmfkkjnbgbxtcrb cjdvtcnbvsqfkkjnbgbxtcrbq fynbuty
fkkjnbgbxtcrbq dfhbfynfkkjnbgbxtcrbq vfhrthfkkjnbgbxtcrbq atyjvtyfkkjnbgbzfkkjnrfym
fkkjnjkthfynyjcnmfkkjnjgfkkjnjgbzfkkjnhfycgkfynfnfkkjnhfycgkfynfwbz
fkkjnhfycgkfynfwbz gjxrbfkkjnhfycgkfynbhjdfyysqfkkjnhbjljynbzfkkjnhbjvjhayjcnmfkkjnhbjvjhaysq
fkkjnhbjcvbzfkkjnhbjafubzfkkjnhbgkjblfkkjnhbgkjblysqfkkjnhjgbpv
fkkjnhjgbxtcrbqfkkjnhjgbxtcrjt dbljbpvtytybtfkkjnhjgbxtcrjt ghtdhfotybtfkkjnhjgbzfkkjnhjgyfz vjlbabrfwbz
fkkjnhjgyfz ajhvffkkjnhjgysqfkkjnhjgysq vfnthbfkfkkjnhjayjt jpthjfkkjnhjaysq
fkkjeby, pfndjhybrfkkjafyfkkjafyjdfz rbckjnffkkjatyysqfkkjatys
fkkjajyfkkjajybxtcrfz htxmfkkjajybxtcrbq flhtcfkkjajhfkkj[tqhbxtcrbq
fkkj[tqhbzfkkj[jhbzfkkj[hjbxtcrbqfkkj[hjvjcjvffkkj[hjyysq
fkkj[hzofkkj[njyyfz afwbzfkkj[njyysqfkkj[njyysq eujkmfkkjwtynhbxtcrbq
fkkjwbrkbzfkkjwbnjnjrcbxyjcnmfkkj'gbnjgfkkj'hjnbpvfkkj'cntpbz
fkkexbjfkk.dbfkmyfz ukbyffkk.dbfkmyfz gjxdffkk.dbfkmyfz hfdybyffkk.dbfkmyfz htrf
fkk.dbfkmyjt vtcnjhj;ltybtfkk.dbfkmyjt jnkj;tybtfkk.dbfkmyst cjj,otcndffkk.dbfkmysqfkk.dbfkmysq uheyn


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586


© ru.itqiz.com 2022. Cистема автоматического исправления поисковых опечаток связанных с неправильно выбранной клавиатурной раскладкой. Free Software Downloads